ซิมรถไฟ 15

2015/05/20
  ซิมรถไฟ 15

ซิมรถไฟ 15 - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ซึ่งขอเชิญทุกท่านในการเดินทางที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถไฟซึ่งไหลผ่านชนบทที่สวยงาม, ภูเขาที่งดงามผ่านป่าและพื้นที่ป่าที่สวยงามอื่น ๆ ในประเทศที่แตกต่างกัน คุณจะดำเนินการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารบนรถไฟของเยอรมนี, ออสเตรเลีย